غیرت

رشک‌ورزی محافظه‌کارانه

غیرت

گفتاوردها ویرایش

پیوند له بیرون ویرایش

ویکی‌پدیا مقاله‌ای دربارهٔ
غیرت
دارد.