غیرت

رشک‌ورزی محافظه‌کارانه

غیرت

گفتاوردهاویرایش

پیوند له بیرونویرایش

ویکی‌پدیا مقاله‌ای دربارهٔ
غیرت
دارد.