غیرت

رشک‌ورزی محافظه‌کارانه

غیرت

گفتاوردها

ویرایش

پیوند له بیرون

ویرایش
ویکی‌پدیا مقاله‌ای دربارهٔ
غیرت
دارد.