غرور (خودپسندی) به احساسی گفته می‌شود که در آن شخص خود را بسیار ارزشمند می داند و این واژه در برابر wفروتنی به کار می رود.

گفتاوردهاویرایش

  • «خودپسندی، سرآغاز کم خِرَدی است»