علوی منسوب به علی ابن ابی‌طالب و تشیع؛ ممکن است به نام‌خانوادگی افراد زیر اشاره کند: