عفّت در زبانِ فارسی ممکن به این ها اشاره داشته باشد: