عرفی شیرازی

عرفی شیرازی (؟ - ۱۵۵۵م) شاعر ایرانی.

گفتاوردهاویرایش

منابعویرایش