پرهیز از خشونت

(تغییرمسیر از عدم خشونت)

پرهیز از خشونت فلسفه و استراتژی‌ای برای ایجاد تغییرات اجتماعی است که استفاده از خشونت را رد می‌کند.

به عقیدهٔ من، عدم خشونت بی‌نهایت پُرارزش تر از خشونت است. بخشش به مراتب بیشتر از انتقام، نمایانگر قدرت است. مهاتما گاندی

گفتاوردها

ویرایش
 • «نیکی همه چیز را مغلوب می‌کند.»
 • «در هیچ جا و هیچ زمان دشمن نمی‌تواند بر محبت غلبه کند.»
  • سیدنی پورتر
 • «به عقیدهٔ من، عدم خشونت بی‌نهایت پُرارزش تر از خشونت است. بخشش به مراتب بیشتر از انتقام، نمایانگر قدرت است
  • مهاتما گاندی کتابِ «گزینهٔ گفتارهای گاندی» ترجمه مهشید میرمعزّی، نشر ثالث، سال ۱۳۸۸،
 • «خشونت، پی آمد نابرابری و عدمِ خشونت، نتیجهٔ مساوات است.»
  • مهاتما گاندی کتابِ «گزینهٔ گفتارهای گاندی» ترجمه مهشید میرمعزّی، نشر ثالث، سال ۱۳۸۸،
 • «ما فقط به وسیلهٔ عشق می‌توانیم عقیدهٔ مخالفان خود را تغییر دهیم، نه با تنّفر. تنفر وحشیانه‌ترین شکل خشونت است و خشونت به شخصی که تنفر دارد آسیب می‌رساند نه فردِ موردِ تنفر.»
  • مهاتما گاندی کتابِ «گزینهٔ گفتارهای گاندی» ترجمه مهشید میرمعزّی، نشر ثالث، سال ۱۳۸۸،

منابع

ویرایش