عبدالملک بن مروان

عبدالملک بن مروان (۶۴۶–۷۰۵) پنجمین خلیفهٔ اموی.

گفتاوردهاویرایش

  • «کسی که می‌خواهد کنیزی برای خوشایندی برگیرد، بربری گزیند؛ و اگر برای زادآوری خواهد، پارسی برگیرد، و اگر برای خدمتگزاری می‌خواهد، رومی بگیرد».