عبدالعزیز رنتیسی

عبدالعزیز رنتیسی ( ۱۹۴۷ - ۲۰۰۴) سیاستمدار و نظامی فلسطینی و یکی از بنیانگزاران جنبش مقاومت اسلامی فلسطین.

گفتاوردهاویرایش

منابعویرایش