عباس اخوین

عباس اخوین(۱۳۱۶) خوشنویس ایرانی.

گفتاوردهاویرایش

  • «خوشنویسی هنری دیریاب است که خطاط برای دستیابی به مدارج بالای آن ناگزیر زحمات فراوانی را در طول زندگی خود متحمل می‌شود.»[۱]

منابعویرایش