عادت

تمام کار هایی که به صورت خودکار انجام میدهیم

عادت (یا خو/ی) روشِ همیشگیِ رفتار است که به‌طور منظم تکرار می‌شود و گرایش به روی‌دادنِ اتفاقی آن نیز هست.

گفتاوردها ویرایش

  • «برای خو گرفتن با هر چیز آدم می‌باید با آن بزرگ شده باشد یا هنوز در سن بزرگ‌تر شدن و تجربه اندوختن از نظر احساسی و عقلی باشد.»

منابع ویرایش