سوگیال رینپوش

سوگیال رینپوش (۱۹۴۷) لامای تبّتی است.

Sogyal Rinpoche LL AMR 2006-01.jpg

گفتاوردهاویرایش

  • «مرگ راز سر به مُهری است، امّا دو چیز دربارهٔ آن می‌توانیم بگوییم:کاملاً قطعی است که ما خواهیم مُرد، و معلوم نیست کِی یا چگونه خواهیم مُرد.»
    • The Tibetan Book of Living and Dying