سعادت علی خان

میر محمد امین موسوی نیشابوری(۱۶۸۰-۱۷۳۹ میلادی) مشهور به سعادت علی خان، سردار ایرانی تبارِ هندی و بنیانگذار سلسلة نوابهای اَوَدْهْ در شبه قاره هند بوده است .

نمونه اشعارویرایش

  • ز كدام ره بیایم، كه بچشم تو درآیم /كه بدور چشم مستت،همه نیزه سپاه است
  • تا چند به دل ضبط كنم آه و فغان را /وقتست كه بیرون كنم این راز نهان را

منابعویرایش

  • تذكره روز روشن، ص۸۶
  • فرهنگ سخنوران، جلداوّل، ص۹۷و۱۵
  • كاروان هند، جلددوّم، ص۱۴۱۹و۱۲۱۱
  • مرآت الاحوال جهان نما، جلداوّل، ص۲۹۵و۲۹۴و۲۹۳و۲۱۹
  • مرآت الاحوال جهان نما، جلددوّم، ص۵۳۷
  • مطلع الشّمس، جلد۳، ص۹۶۹و۹۶۸