سُروش یک نامِ مذّکر در فارسی است و ممکن است به موارد زیر اشاره داشته باشد: