فطرت

گفتاوردها

ویرایش
  • « دیانت با فطرتِ انسان سازگار است و بدبخت‌ترین انسان ، کسی است که دین ندارد. حتّی از لحاظِ جامعه‌شناسی هم ، حذفِ عنصرِ دین از جامعه یعنی گرفتنِ مهم‌ترین اساسِ هویّتِ جمعی از یک جامعه... . »
    • سید محمد خاتمی سخنرانی در دیدار با اعضای شورای مرکزی جمعیّتِ مؤتلفه اسلامی ، ۱۸/۵/۱۳۷۷ ، برگرفته از کتابِ « احزاب و شوراها ، نشرِ طرحِ نو ، ۱۳۸۸ ، ص ۲۰
  • «بنای اجتماع بر پایهٔ آرمان‌ها و آرزوهای انسان نیست، بلکه بر بنیانِ طبیعتِ اوست، و ساختارِ فطری او، قوانینِ اساسی کشورها را یکی پس از دیگری رقم می‌زند.»
    • ویل دورانت درس‌های تاریخ (نشر ققنوس،۱۳۸۵) فصلِ «سرشتِ آدمی و تاریخ»

منابع

ویرایش