باز کردن منو اصلی

سالم الصباح (۱۹۳۸–۲۰۰۷) سیاستمدار کویتی.

گفتاوردهاویرایش

  • «کشورهای غربی در صددند تا با ایجاد وحشت در منطقه و اشاعه عدم امنیت در خلیج فارس زمینه را برای ورود خود آماده کنند. وی اضافه کرد ورود نیروهای غربی تنها برای حفظ منافع آن‌ها صورت می‌گیرد نه دفاع از ما. وی افزود: ما هرگز به این نیروها یا هر نیروی دیگر اجازه ورود به خاکمان را نخواهیم داد و آن‌ها تنها از روی اجساد ما می‌توانند وارد خاکمان شوند .»
    • کیهان، ۱۲ مرداد ۱۳۶۱، صفحه ۲۰