سازمان ملل متحد

سازمان بین‌دولتی

سازمان ملل متحد

گفتاوردها

ویرایش
  • [ در میان سخنرانی ۲۹ سپتامبر ۱۹۶۰ در مجمع عمومی سازمان ملل در حالی که خروشچف کفشش را روی میز می‌کوبید: ] « خوب متوجه نمی‌شوم، شاید بهتر باشد یکی ترجمه کند.»
    • هارولد مک میلان به نقل از «فرهنگ گفته‌های طنز آمیز»، گردآوری:رضی هیرمندی، نشر فرهنگ معاصر، چاپ۱۳۸۸، ش 108
  • [ در میان سخنرانی ۲۳ سپتامبر ۱۹۶۰ در مجمع عمومی سازمان ملل در حالی که منشور ملل متحد را در دست داشت، و پیشتر آن را پاره کرده بود: ] « وقتِ این پس از جنگ جهانی دوم پایان یافت.»
  • «۳۸ سال از تأسیس سازمان ملل می‌گذرد و جهان بر خلافِ منشورِ سازمانِ ملل از آرمانِ حفظِ صلح فاصله می‌گیرد. بررسی عینی اقدامات نامعقول این سازمان بیانگر آن است که از آنچه تابحال برای تحقّق نامعقول ترین آرمان‌ها، ۱۵۰ مناقشهٔ مسلّحانه که در هر یک از آن‌ها گروهی از کشورها دخیل هستند، رخ داده است. ولی قربانی‌ها همیشه از سرزمین‌های ضعیف و نه از مراکز قدرت‌های استکباری گرفته شده و خون‌ها در سرزمین‌های دور و نه در کاخ‌هایی که منابفع اصلی را کسب می‌کنند به زمین ریخته شده است.»