زین‌العابدین (ابهام‌زدایی)

کاربردهای واژه زین‌العابدین: