زبان فرانسوی

زبان رسمی کشور فرانسه از خانوادهٔ زبان‌های هندواروپایی

فرانسوی

گفتاوردها

ویرایش