رومانی

کشوری در جنوب‌خاوری قارۀ اروپا

رومانی کشوری مستقل در جنوب‌شرقی اروپا.

درباره ویرایش

  • «پرچم  : پرچم رومانی شامل ۳ نوار رنگی عمودی است که از رنگ‌های آبی، طلایی و قرمز تشکیل شده است. رنگ‌های آبی نشانهٔ آسمان، رنگ زرد نشانهٔ ثروت و غنای خاک کشور رومانی و رنگ قرمز نشانهٔ شجاعت و دلاوری مردم رومانی است.
    تا قبل از ۱۹۹۰م، در زمینهٔ رنگ طلایی این پرچم آرم کشور رومانی نیز نقش می‌گردید  . این آرم شامل یک پرچم کوچک رومانی، جنگل‌ها، کوه‌ها و خورشیدی در حال طلوع بود که دوشاخهٔ گندم از کناره‌ها آن جنگل‌ها و کوه‌ها و خورشید را دربرمی‌گرفت. در بالای این آرم ستارهٔ سرخ یا نشانهٔ کمونیست بودن کشور دیده می‌شد ولی در سال مذکور آرم رسمی کشور از روی پرچم حذف شد و اکنون فقط سه نوار آبی، طلایی و قرمز پرچم رسمی کشور را نشان می‌دهد.»
    • رسول خیراندیش در اثرش چاپ ۱۳۷۰/ ۱۹۹۱م[۱]

منابع ویرایش

  1. خیراندیش، رسول و سیاوش شایان. ریشه‌یابی نام و پرچم کشورها. انتشارات کویر، تابستان ۱۳۷۰. ص۱۱۱.