باز کردن منو اصلی

ممکن است منظور از روزگار(دهر) (ادبی و کنایی) یکی از موارد زیر باشد :