ممکن است منظور از روزگار (دهر) (ادبی و کنایی) یکی از موارد زیر باشد: