تسامح

(تغییرمسیر از رواداری)

تسامح (مدارا، رواداری)

گفتاوردهاویرایش

«در تسامح چیزی از "نژادپرستی" دیده می‌شود. من با تو با تسامح برخورد می‌کنم در حقیقت من قوی تر هستم اما انسان، خواهان برابری و مساوات است و نه خواهان تسامح. به همین دلیل باید دست به انقلاب داخلی بزنیم.»

منابعویرایش

  1. uk.zawya.com/ar/story/%D8%A3%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1_%D9%82%D8%A8%D8%AD%D8%A7_%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-ZAWYA20140227070333/