رشت

مرکز استان گیلان

رشت مرکز استان گیلان در شمال ایران.

گفتاوردها

ویرایش
ویکی‌سفر مقاله‌ای دربارهٔ
رشت
دارد.