رز مک کالی

رز مک کالی (۱۸۸۱ - ۱۹۵۸) نویسندهٔ انگلیسی.

Rose macaulay.jpg

گفتاوردهاویرایش

  • «عشق بیماری است، امّا درمان پذیر است.»
    • برگرفته از فرهنگ گفته‌های طنز آمیز، رضی هیرمندی، ۹۳۸