فاصله

(تغییرمسیر از دوری)

مسافت، فاصله و دوری به فضای میان دو شیء یا پدیده که بر روی هم جای نگرفته‌اند فاصله گفته می‌شود. به عملِ گذر از یک فاصله، پیمودن یا طی کردن گفته می‌شود. در ریاضیات، فاصله توصیف رقمی میزان جدایی دو شیء از یک‌دیگر است.

دربارهویرایش

منابعویرایش