دروغ یا ناراستی گرایش به سمت غیر حقیقت است.

گفتاوردهاویرایش

  • « بدترین گفتار، سخن دروغ است که چراغ آن بی فروغ است.»
  • «دروغ گفتن دلیل آشکار جبن است.»
    • ژان شاردن
  • «دروغ سنگ است و نمی‌تواند بدون تکیه بر دروغی دیگر سرپا بایستد. یک بار دروغ گفتن کار بس آسانی است ولی بسیار دشوار است که کسی فقط یکبار دروغ بگوید.»
    • فوللر
  • «ظالمانه‌ترین دروغ‌ها در خاموشی اظهار می‌شود.»
    • ر. ل. استیونسن