خداحافظی یا وداع عبارتی است که به هنگام جدایی می گویند.

۲۵۰px

گفتاوردهاویرایش

منابعویرایش