باز کردن منو اصلی

حکمت ممکن است به موارد زیر اشاره داشته باشد :