حماسه گیلگمش

یکی از قدیمی‌ترین و نامدارترین آثار حماسی ادبیات دوران تمدن باستان

حماسهٔ گیلگمشیکی از قدیمی‌ترین و نامدارترین آثار حماسی ادبیات دوران تمدن باستان است که در منطقهٔ میان‌رودان شکل گرفته‌است.

گفتاوردها

ویرایش
  • «جاودانگی بهرهٔ آدمیان نیست. مرگِ هراس‌‏انگیز غایت هر زندگی است.»

منابع

ویرایش