حسین لقمانیان

سیاستمدار ایرانی

حسین لقمانیان سیاستمدار ایرانی.

گفتاوردهاویرایش

  • «با هر اندیشهٔ واژگونه‌ای فرمانروایی می‌ماند، ولی با ستمگری نمی‌ماند… در کدام سوی تاریخ هستیم، کارمان در این کاروان شتابان چیست، گره کور در کجاست، پنجهٔ گشایندهٔ گره کدام است؟».[۱]
  • «مردم ایران با یک تاریخ رنج و سرخوردگی از استبداد بپا خاست و خانه‌ای نو ساخت تا با آسایش و ایمنی بزیید و انتظام زندگی را در نظام قانونمندی و دادگری که سمبل آزادی و دمکراسی است پی‌نهد.»[۲]
  • «فراموش نکنیم که جنبش مردمی ایران در بستر قرن‌ها روان گشت، تا در زمستان ۱۳۵۷ به رهبری آن پیر تاریخ، بهار قانونمندی را در گوش قانون شکنان خون‌آشام تاریخ فریاد زد، پس برما و برشماست که این جنبش سترگ را زیر چتر قانون نگاهداریم.»[۳]

منابعویرایش