حسن بصری (۲۱ق/۶۴۲م - ۱۱۰ق/۷۲۸م) عالم مسلمان و از اولین پیشگامان زهد و تصوف.

گفتاوردهاویرایش

  • «اقوامی را درک نمودم که اگر یکی از آنها به پری زمین مال انفاق می‌نمود خود را از بزرگی گناه در نفس خویش در امان نمی‌دانست.»
    • جامع العلوم والحکم ۲۱۱