جن

موجوداتی در عقاید اسلامی

جن

Imam Ali and the Jinn.jpg

دربارهویرایش

  • «اینکه جنیان از قابلیت داشتن شکل‌ها و شمایل خاص برخوردارند، مبرهن نیست. [اما در بسیاری از کتاب‌های تاریخ] آنان قادرند شکل‌های مختلف به خود بگیرند. روایت بسیاری از کتاب‌ها حاکی از بدقیافگی و هولناک بودن آنان است.»

منابعویرایش

  1. هیوز-وارینگتن، مارنی. «ابن خلدون». در Fifty Key Thinkers on History [پنجاه متفکر کلیدی در زمینهٔ تاریخ]. ترجمهٔ محمدرضا بدیعی. تهران: مؤسسه انتشارات امیرکبیر، ۲۰۰۰. ۲۶۶. شابک ‎۹۷۸۹۶۴۰۰۱۱۰۴۱.