جمال البنا

الهی‌دان و سیاست‌مدار مصری

جمال البنّا (۱۹۲۰–۲۰۱۳) مؤلف و اندیشمند مصری، جوانترین برادر حسن البنا.

گفتاوردها

ویرایش
  • «اگر ادیان نشان داشته باشند، اسلام با نشان عدالت شناخته خواهد شد.»
    • در هل یمکن تطبیق الشریعة؟