جبرئیل بن بختیشوع

جبریل بن بختیشوع، پزشک آشوری، مسیحی نسطوری در سدهٔ هشتم میلادی بود.

گفتاورهاویرایش

  • «بر شما باد به غذایی که تازه و شرابی که کهنه باشد.»