مقاومت

(تغییرمسیر از ثبات)

مقاومت ممکن است به موارد زیر اشاره داشته باشد.