بدن

(تغییرمسیر از تن)

گفتاوردهای زیر دربارهٔ بدن انسان است، چه به عنوان نهاد متافیزیکی و یا فیزیکی.

گفتاوردهاویرایش

  • «هست مهمان‌خانه این تن ای جوان/هر صباحی ضیف نو آید دوان//هین مگو کین مانند اندر گردنم/که هم اکنون باز پرد در عدم//هرچه آید از جهان غیب‌وش

در دلت ضیفست او را دار خوش.»

منابعویرایش