تریاک عصارهٔ در هوا خشک‌شدهٔ گل خشخاش است که با تیغ کشیدن به دور کاسبرگ این گل به دست می‌آید.

درباره

ویرایش
  • «واقعاً این لکه بزرگی هست برای مردم افغانستان که ما بزرگترین تولیدکننده خشخاش هستیم. تروریسم و تریاک به یکدیگر کمک می‌کنند. جاهایی که تحت کنترل ما نمی‌باشد در آنجا تریاک زیاد کشت می‌شود، طبیعی است که فایده آن عاید طالبان می‌شود و طالب را ثروتمند می‌کند، تروریسم را ثروتمند می‌کند. به عقیده ما وقتی به افغانستان صلح بیاید، این مشکل هم همزمان با آمدن صلح سراسری و پایدار انشاالله حل می‌شود.»
کوکنار
چیست یا رب این به زهرآلود تخم کوکنار      خوشهٔ آدم‌فریب و دانهٔ مردم شکار
دشمنی خونخوار و اندر دوستی ثابت قدم      دوستی غدّار و اندر دشمنی کامل عیار
ار نبات است از چه دارد جای شیرینی شرنگ      ورنه مار است از چه اندر کام دارد زهر مار
گر بود گُل از چه رو خارش خلد در پای جان      ور بود مل از چه مرگ آرد به هنگام خمار
دشمن جان است ره در کاخ و ایوانش مده      بیخ بیداد است اندر باغ و بستانش مکار
تن ز رنج آزادخواهی بندهٔ افیون مشو      زندگی جاوید خواهی گردن ثعبان مخار
تیغ دارد زیر دامن از مصافش می‌گریز      خود دارد زیر دستار از مصافش دست دار
گر زمین را بویی از افیون رسیدی بر مشام      تا قیامت می‌نجنبیدی ز جا خورشیدوار
حسین مسرور[۲]

منابع

ویرایش
  1. http://www.euronews.com/2014/06/12/afghanistan-efforts-haven-t-gone-to-waste-in-election/
  2. برقعی، محمدباقر. سخنوران نامی معاصر ایران. ج. چهارم. نشر خرم، چاپ ۱۳۷۳. ص۳۲۷۷. شابک ‎۹۷۸۹۶۴۹۹۷۲۴۰۴.