ترنتیوس (۱۹۵/۱۸۵–۱۵۹ ق. م), نمایشنامه نویس دوران جمهوری روم.

گفتاوردها ویرایش

  • «نزدیکترین خویشاوندانم، خودم هستم.»
    • از«فرهنگ گفته‌های طنزآمیز، نشر فرهنگ معاصر» چاپ ۱۳۸۸، ش ۵۶۱