تار (ساز موسیقی)

ساز موسیقی ایرانی
(تغییرمسیر از تار)

تار سازی زهی ایرانی و دراز گردنه است.

درباره ویرایش

  • «دوتار ساز دل است. هیچ‌کس از عبارت دوتارنوازی استفاده نمی‌کند و همه می‌گویند؛ دوتارزنی. دوتار را می‌زنند، ولی بقیه سازها را می‌نوازند. دوتار یک جور فریاد است اما این زدن به معنای خشونت نیست. بیشتر جوشش و عصیان روح است. روال دوتارزدن اینگونه است که از یک دعوا شروع می‌شود و به آشتی ختم می‌شود»

منابع ویرایش