بلاغت از جملهٔ فنون ادبی است، و شاخه‌های سه گانهٔ معانی، بیان، و بدیع را در بر می‌گیرد.

گفتاوردهاویرایش

  • «بلاغت آن است که سخن را خواص پسند افتد و عوام نیز معنی اش را دریابند.»