برنارد شانتبو

برنارد شانتبو استاد دانشگاهِ فرانسوی.

گفتاوردهاویرایش

  • «جهان سوّم دیگر وجود ندارد. این اصطلاح مخلوقِ وجدانِ غرب و واژه‌هایی سهل و ممتنع از مجموعه واژگان زئوپولتیکی کشورهای صنعتی به منظور نامیدن کلماتی مثلِ دیگری، بیگانه و بیرونی است.»
    • Bernard Chantebout , A.Colin , 2 ed. p 71