بخل

(تغییرمسیر از بخیل)

بخل (خسیس بودن) خود داری نمودن از بذلبخشش چیزی در جایی که بر حسب دستور دینی یا عرف و عادت مردم باید بخشیده شود؛ بخیل کسی است که نمی خواهد از مال، علم و سایر دارایی هاش، در جایی که عقل ، دین و عرف آن را خوب می‌داند، ببخشد و دیگران را از آن دارایی ها بهره‌مند سازد.

گفتاوردها

ویرایش
  • «بخیل نباش که هیچ مؤمن و آزاده‌ای به بخل گرفتار نمی‌شود. بخل ضدِّ ایمان است.»