بخشندگی عادت هدیه دادن بدون انتظار چیزی از طرف مقابل است. واژۀ « مغفرت » در دین ، بخشندگی خداست. بخشش یکی از اصول اخلاقی انسانی است.بخشش نشانگر آن است که عطا کننده فضیلت دارد و گیرنده نیازمند و محتاج است.

گفتاوردها

ویرایش
  • «سخاوت مرد، او را محبوب مخالفان می‌کند و بخل، او را مورد خشم فرزندانش قرار می‌دهد.
  • «احسان، زکاتِ نعمت ها؛ شفاعت، زکاتِ مقام؛ بیماری‌ها، زکاتِ بدن ها؛ و بخشش، زکاتِ پیروزی است. آنچه زکاتش داده شود از نابودی در امان است.»
  • از او پرسیدند که کدام یک از این دو برترند: عدالت یا بخشندگی؟ فرمود: «عدالت، هر چیز را به جای خود می‏نهد و بخشندگی آن را از جای خود بیرون می‏نهد. عدل، نگاهدارنده همگان است و بخشندگی، تنها کسی را در بر می‏گیرد که بخشش نصیب او شده. پس، عدالت از بخشندگی شریفتر و برتر است.»
  • «به عقیدهٔ من، عدم خشونت بی‌نهایت پُرارزش تر از خشونت است. بخشش به مراتب بیشتر از انتقام، نمایانگر قدرت است.»
    • ماهاتما گاندی برگرفته از کتابِ «گزینهٔ گفتارهای گاندی» ترجمه مهشید میرمعزّی، نشر ثالث، سال ۱۳۸۸، ص ۱۳
  • «به نظر من بخشش چیزی نیست که شما خود به خود (به طور خود انگیخته‌ای) احساس کنید. اما شما باید ببخشید. [مصاحبه‌گر: چرا باید بخشید؟] بخاطر اینکه بخشش با آزاد کردن خودتان مرتبط است. وقتی شما گرفتار نفرت هستید، به دیگری، یعنی کسی که به شما صدمه زده اجازه می‌دهید که خودش را براحساسات شما تحمیل کند. شما برای حس هر آنچه که می‌خواهید، باید آزاد باشید. نه تحت کنترل کسی که به شما صدمه زده است. به نظر من بخشش اولین گام برای آن است که حقیقتاً و از نظر عاطفی آزاد باشیم. [مصاحبه‌گر:اما آسان نیست؟]آسان نیست اما فکر می‌کنم که کاری است که باید انجام دهید. از نظر منطقی خیلی ساده است که بگوییم من می‌بخشم اما از نظر عاطفی این کاری است که شما باید هر روز انجام دهید… به نظر من بخشش نوعی نظم و انضباط است، یک نظم روحی – معنوی و شما باید هر روز به این نظم عمل کنید.»

منابع

ویرایش