بازداشت یا دستگیر کردن

گفتاوردها ویرایش

  • «هیچ‌کس را نباید خودسرانه دستگیر، توقیف یا تبعید کرد.»