بازداشت یا دستگیر کردن

گفتاوردها

ویرایش
  • «هیچ‌کس را نباید خودسرانه دستگیر، توقیف یا تبعید کرد.»