مقاومت

(تغییرمسیر از ایستادگی)

مقاومت ممکن است به موارد زیر اشاره داشته باشد.