انقلاب ۲۰۱۴ اوکراین

انقلاب ۲۰۱۴اوکراین مجموعهٔ حوادثی است که در سال ۲۰۱۴ با تظاهرات در کیف پایتخت اوکراین اتفاق افتاد که در ادامهٔ واقعهٔ میدان اروپا و تظاهرات ضد دولتی صورت گرفت.

2014-02-21 11-04 Euromaidan in Kiev.jpg

دربارهویرایش

  • «این انقلاب برخاسته از مردمی بود که برای پاسداری از حرمت خودشان به صحنه آمدند و سیاست مدارها در آن نقشی نداشتند. این انقلاب، انقلاب رهبران جامعه مدنی بود، انقلابی بود که تک تک اوکراینی‌هایی که طالب آزادی هستند در آن نقش داشتند.»

منابعویرایش