استفادهٔ غیرمنتظره از الگوی {{3}} - برای اطلاعات بیشتر الگو:3 را ببینید.