الگو:کاربر کرمانشاه

این کاربر کرمانشاهی است یا کرمانشاه را دوست دارد.