الگو:کاربر ویکی‌کتاب

این کاربر در ویکی‌کتاب هم مشارکت می‌کند.توجه ویرایش

افزودن این الگو به یک صفحه، رده:کاربران ویکی‌نسک را هم به آن صفحه می‌افزاید.