الگو:کاربر تهران

' این کاربر تهرانی است یا تهران را دوست دارد.