الگو:کاربر ایران

این کاربر ایرانی است یا ایران را دوست دارد.